LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Vizuální management

Základní charakteristika a zaměření metody

Vizuální management (neboli vizualizace) je technika poskytování informací a instrukcí o dílčích prvcích pracovních činností jasně viditelným a zřejmým způsobem tak, aby mohl každý pracovník maximalizovat svou produktivitu.

Jedná se o zviditelnění používaných metod, výrobních činností, podnikových procesů, sledovaných parametrů a získaných výsledků způsobem, kdy každý může sledovat jejich stav a prezentované výsledky jsou snadno pochopitelné. Může se jednat o tabule s výsledky měření výkonových parametrů ve formě barevně odlišených tabulek či grafů. Dalším příkladem mohou být barevně a tvarově rozlišené značky k zvýraznění důležitých či kritických míst na pracovišti, na stroji, barevně odlišené vodiče nebo přípravky, barvou označená místa pro uložení dokončených výrobků, rozpracovaných či neshodných.

Prostřednictvím vizuálního managementu jsou všem stejným způsobem zprostředkovávány i vize a cíle podniku, způsoby jejich dosahování, stav, kde se podnik nachází a v neposlední míře je takto komunikováno poselství jednotlivým zaměstnanců jakým způsobem mohou oni přispět k naplnění těchto cílů. Vizualizace neznamená jen jednosměrnou komunikaci, ale poskytuje také zpětnou vazbu.

Popis principu a fungování metody

Vizuální management se v současnosti pojí s novým pojmem – koncept vizuálního pracoviště. Pracoviště, které je jasně uspořádané, jasně řízené, jasně organizované a všechny procesy jsou jasně popsané, můžeme nazvat vizuálním pracovištěm.

V úvodu začínáme s vytvořením vizuálních standardů. Zde se využívá například metoda 5S. Z pracoviště odstraníme nepotřebné předměty a ostatním předmětům určíme přesnou "adresu". Hned v prvním kroku dokážeme z pracoviště postupně redukovat některé formy plýtvání – zbytečné pohyby, nadměrné zásoby, nadvýrobu a dopravu. Při prvním kroku je důležité dodržet ergonomické zásady a zásady projektování pracoviště. Při vytváření standardů se také často využívá metoda TPM, pro vytvoření standardů mazání, samostatné inspekce, karty strojů a nástrojů, pro matice výměn nástrojů atd.

Výsledkem prvního kroku je jasně uspořádané pracoviště. Následným krokem (vizuálně standardy) na pracoviště zavedeme přesná pravidla – standardy. Druhým krokem v podstatě popíšeme všechny významné procesy na pracovišti.

Po úspěšném zvládnutí prvního a druhého kroku začneme s definováním ukazatelů pracoviště. Vizuální ukazatele zajišťují kontrolu nad procesy. Pomocí nich jsou sledovány důležité parametry procesů a jejich sledování podporuje rozvoj pracoviště a je základním předpokladem pro řešení problémů na pracovišti. Pomocí vizuálních ukazatelů se pracovníci učí poznávat pracoviště, řešit jeho problémy, zlepšovat stav procesu, kvality a bezpečnosti. Pomocí ukazatelů pracovníky motivujeme, podporujeme jejich rozhodování a stimulujeme je v práci. Tyto ukazatele vizualizujeme pomocí těchto nástrojů:

· Týmové tabule

· Andony – světelné a zvukové signály

· Elektronické ukazatele

· Počítadla

· Systémy abnormalit

· apod.

Po definování ukazatelů je začínáno se zaváděním vizuálních prvků řízení. Vizuální řízení umožňuje libovolnému pracovníkovi rozpoznat standardní podmínky a důležité informace, stejně jako problémy, plýtvání a odchylky od standardů.

Na obrázku 1 je zobrazen příklad Tabule adonu a na obrázku 2 je uveden příklad kombinace metod 5S a Vizuálního managementu.

Obrázek 1: Tabule adon

Obrázek 2: Metoda 5S a Vizuální management

Oblastní použití (Implementace)

Vizuální management, je tedy zjednodušeně řečeno přenášení informací vizuální cestou. Právě proto je možné vizuální management využít všude. Může se jednat o klasické výrobní pracoviště při velkosériové, nebo hromadné výrobě, kancelář, laboratoř a podobně.

Vizuální management lze využít také při řízení množství materiálu. Ve značném množství výrobních podniků je aplikován vizuální management pro stav kontroly a přehlednosti zásob. Vizualizace zásob se používá zejména pro lepší komunikaci mezi jednotlivými zaměstnanci starající se o zásoby, aby byl neustále přehled o tom, v jakém množství a rozpracovaném stavu jednotlivé zásoby jsou. Toho je možné docílit díky vizuálnímu managementu, aniž by to firmu stálo mnoho peněz.

Na příklad ve skladě lze vizuální management využít následovně. Na police u jednotlivých regálů, kde jsou umístěny drobné zásoby, se připevní barevné fólie, v pořadí od kraje zelená, oranžová a červená. Jak postupně ubývá množství zásob, pracovník je současně informován o stavu zásob (zelená barva – zásoby postačují, oranžová – zásoby ubývají, bude třeba nutné brzo je objednat, červená – nutnost kontaktovat dodavatele). Po vstupu do skladu tak má skladník pouhým pohledem přehled o stavu zásob.

Vizuální management se dá tedy takto využít také při skladování menších částic, obvykle u sériové výroby.

Přínosy a cíle za zavedení metod

Zavedení této metody s sebou přináší mnoho výhod a úspor. Tou nejdůležitější, která se samotného pracovníka týká, je především zvýšení bezpečnosti, které bylo dosaženo v prvním kroku vizuálního managementu – 5S. Se zavedením 5S souvisí také zkrácení dob na hledání, nebo zlepšení kvality.

Další výhody vizuálního managementu se dosahují také v druhém kroku, při definování ukazatelů. Tím dochází k ulehčení komunikace, která může mít za následek také ulehčení reakce na problémy apod.

Poslední krok, vizuální prvky řízení poté s sebou přináší ulehčení komunikace, stejné vnímaní informací, redukuje variabilitu, zvyšuje pracovní disciplínu, a celkově, vizuální management napomáhá ke zlepšení podnikové kultury.

Mezi cíle vizuálního managementu také patří snaha o motivování pracovníků, jejich řízení, porovnávání, v čas a o všem podstatném pracovníky informovat a také učit zaměstnance novým věcem.

Předpoklady pro zavedení metody/bariéry

Bariéry pro zavedení vizuálního managementu nejsou nikterak vysoké. Důležité je mít především podporu od vedení firmy, nebo oddělení a dále vhodně sestavit tým, který spolu bude řádně spolupracovat na vytváření vizuálních pracovišť.

Není žádným tajemstvím, že největší problémy při implementaci bývají často v lidském faktoru. Proto je nutné u zaměstnanců vytvořit ochotu a nadšení spolupracovat. Toho lze docílit například tím, že je dán pracovníkům prostor pro vlastní názory.

Pokud u zaměstnanců není vytvořena ochota spolupráce, hrozí nedodržování postupů a standardů a tím nelze dosáhnout požadovaných přínosů vizuálního managementu.

Top