LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

TPM (Total Productive Maintenance)

Základní charakteristika a zaměření metody

TPM je soubor aktivit vedoucích k provozování strojního parku v optimálních podmínkách a udržení těchto podmínek

Charakteristika TPM:

· zapojením obsluhy do výkonu preventivní údržby

· aktivity malých skupin

· zlepšování udržovatelnosti, přestavitelnosti a seřizování strojů

· výcvik obsluh

Cílem TPM je eliminace příčin velkých ztrát:

· poruchy strojů a neplánované prostoje

· ztráty spojené s výměnou a seřizováním nástrojů

· ztráty způsobené přestávkami ve výkonu strojů, krátkodobé poruchy

· ztráty rychlosti

· ztráty kvality

· snížení výkonu ve fázi náběhu a zkoušek

Tyto ztráty znamenají, že na stroji vyrábíme méně výrobků než by bylo možné - cílem TPM je jednotlivé ztráty snižovat.

Cílem TPM je naučit operátory:

· rozlišovat normální a abnormální chod stroje

· udržovat normální podmínky

· opravit - reagovat na normální podmínky

Popis principu a fungování metody

Totálně produktivní údržba (TPM) je založena na principech:

· Operátoři mají hlavní roli při údržbě strojů, jejich znalosti a dovednosti se cíleně zlepšují a zavádí se prvky týmové práce.

· Údržbáři se osvobozují od rutinní neproduktivní činnosti a zabývají se činnostmi, kde je jejich kvalifikace nejlépe využita.

· Účelově sestavené týmy pracují na co nejjednodušším a nejlevnějším zlepšení stavu strojů a odstranění příčin ztrát času strojů a zařízení.

Aby TPM fungovalo skutečně dobře, musí se stát nedílnou součástí firemní kultury. Proto hovoříme o tom, že jsou do něho zapojeni všichni pracovníci společnosti. Pokud je nedostatečná podpora myšlenkám TPM nebo nedostatečný tlak managementu, není fungující týmová práce nebo TPM není součástí denní práce, pak nemůže TPM fungovat dobře.

Při zavádění TPM se musíme soustředit na základní prvky TPM :

1. Program zvyšování CEZ (celková efektivnost zařízení, obrázek 1):

Tímto programem odstraňujeme hlavní typy plýtvání

Obrázek 1: Výpočet celkové efektivnosti zařízení

Ukazatel efektivnosti využití zařízení:

OEE = A * E * Q

A – dostupnost zařízení

E – výkon zařízení

Q – stupeň kvality programem odstraňujeme

2. Program autonomní údržby:

Optimalizace systému člověk-stroj-kvalita: závislost jednotlivých elementů systému, jak je propojena práce lidí s provozem a výkonem stroje, samostatné provádění některých údržbářských činností obsluhou.

3. Program plánované údržby:

Plánovaná údržba znamená plánovanou údržbu, kterou provádí specialisté útvaru údržby.

4. Program tréninku a vzdělávání:

Když se operátor zúčastní tréninku údržby, potom je postupně zapojován do autonomní péče o stroj a přebírá určité činnosti technika údržby.

5. Program plánování pro nové stroje a díly, zaměřené na plánování investic.

Na obrázku 2 jsou uvedeny pilíře metody TPM.

Obrázek 2: Pilíře metody TPM

Oblastní použití (Implementace)

Zavedení TPM se vyplatí všude tam, kde je třeba eliminovat všechny druhy ztrát a zvýšení produktivity zařízení a zvýšení účinnosti údržby. Proces implementace TPM vyžaduje značné úsilí managementu, pracovníků výroby a údržby a dalších profesí, které zpočátku přináší více práce než měřitelných výsledků.

Pro zavádění TPM do podniku musíme počítat se spolupráce obsluhy zařízení s údržbou zaměřenou na odstranění neplánovaných oprav a zvyšování podílu plánovaných údržbářských činností.

Zavedení TPM má několik fází:

1. Seznámení vrcholového managementu s metodou TPM, protože ten by měl rozhodnout co dělat, a ten seznámí zaměstnance se záměrem zavedení TPM do podniku pomoci vzdělávání.

2. Zkušební implementace, do které jsou zapojovány kooperující firmy, externí konzultanti a školící firmy. Tato fáze přináší první zkušenosti zaměstnancům.

3. Implementace TPM v podniku, v této fázi se zaměříme na zlepšování celkové efektivnosti strojů a zařízení ve výrobě, vytvořením tymů a rozpracováním plánů TPM údržby.

4. Stabilizace, která se spočívá ve zhodnocováním výsledků, a v upevňováním programu TPM.

Přínosy a cíle za zavedení metody

Cíle, které můžeme očekávat za zavedení TPM jsou následovně:

· snížení nákladů na údržbu - udržování, opravy, energie

· zvýšení dostupnosti a pohotovosti zařízení

· zvýšení celkové efektivnosti zařízení - produktivity na pracovníka, přidané hodnoty na pracovníka

· zvýšení kvality - snížení reklamací zákazníků, snížení poruch a prostojů, snížení rozpracované výroby

· zvýšení bezpečnosti práce - snížení počtu úrazů

· zvýšení podnikové kultury - zvýšení počtu podaných zlepšovacích návrhů.

Top