LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Shopstock - supermarket

Základní charakteristika a zaměření metody

Supermarkety (shopstock) ve výrobě představují nové formy skladování a nahrazují konvenční sklady, jak je známe. Supermarkety se převážně používají při zavádění principu tahu v materiálovém toku. Supermarket představuje sklad hotových výrobků nebo zásob, ve kterém je přesně definováno množství. Materiál je přímo umístěn ve výrobní hale vedle linky ve skluzech. Jedná se hlavně o vstupní materiál, který je přivážen bez dalšího skladování od dodavatele nebo od interního zákazníka. Supermarket se využívá pro zavedení plynulého materiálového toku v případech, kdy nelze zavést plynulý materiálový tok. V procesu výroby to může být například nemožnost zavedení toku jednoho kusu (OPF). Materiál smí být ze supermarketu odebrán pouze na základě kanbanové karty nebo jiné formy informace podporující princip tahu. Na obrázku 1 jsou uvedeny příklad SHOPSTOCKů

Obrázek 1: Příklad SHOPSTOCKů

Princip a fungování metody

SUPERMARKET – systém tahu

Místo pro ukládání předdefinovaných maximálních množství variant položek, které jsou staženy a vyráběny v reakci na aktuální požadavky zákazníků (obrázek 2).

Obrázek 2: Výroba orientovaná na požadavky zákazníků

Ve fungujícím tržním prostředí výroba vychází vstříc zákazníkovi, začal se uplatňovat logistický princip tahu. Hlavním cílem nových systémů řízení výroby je snaha vytvořit systémy schopné pružně reagovat na změny v poptávce při nízkých výrobních nákladech a snížit na minimum nebezpečí nevyužití vytvořených zásob výrobků, polotovarů nebo surovin. Cílem systémů řízení KANBAN a JIT je redukování nebo limitování nákladů spojených s celkovou potřebou zboží a materiálového toku ve společnosti. Oba systémy směřují k dosažení následujícího:

· Malá nebo omezená zásoba surovin a komponentů.

· Dodavatel dodává přesně v termínech přesná požadovaná množství.

· Dodavatel dodává 100% kvalitu (žádné zmetky).

· Velmi malá a uvážlivě řízená vyrovnávací zásoba mezi následnými operacemi.

· Co možná nejkratší lead time při výrobě.

· Žádné zmetky během výroby, každá operace poskytuje 100% kvalitu pro další stupeň.

· Dodávání hotových výrobků do skladu podle potřeby, žádná výroba zboží, po kterém není poptávka.

· Malá, respektive žádná zásoba hotových výrobků.

Víceúčelové supermarkety jsou nezbytné pro štíhlou výrobu. Uplatňování principu ručně přenosných kontejnerů umožňuje odstranit těžké zásoby a nahradit vysokozdvižné zařízení lépe ovladatelnými vozíky.

Shopstocky jsou zvláště účinné při řešení MUDA, které je způsobené dopravou či zbytečným pohybem. Muda, to je podle Toyota Production System (TPS) plýtvání, jednoduše vše, co ve výrobním procesu nesměřuje k zvyšování hodnoty. Supermarkety tvoří jednotné rozhraní mezi přílivem dodávek výrobní linkou. Muda způsobené dopravou se sníží posunutím supermarketů postupně blíže k výrobnímu procesu. Princip supermarketu lze aplikovat na objemné komponenty tak dlouho, dokud se stále používají klíčové principy přepravy vozíky a ruční manipulace. Přímý přístup do složek nabízí například supermarkety systému LeanTek, které také snižují muda způsobené čekáním. Produkty systému LeanTek jsou založeny na třech jednoduchých principech: síla, multifunkčnost a odolnost. Síla je základní požadavek ve výrobním prostředí, potřebné jsou komponenty schopné vypořádání s velmi silnou zátěží. Multifunkčnost zajišťuje víceúčelovou využitelnost komponentů – aplikace lze jednoduše rozebrat a jednotlivé součásti použít do nových. Odolnost zajišťují antikorozní povrchy většiny komponentů. Mezi základní komponenty systému LeanTek patří ocelové trubky, spojovací prvky, válečkové tratě a kolečka. Tyto součásti tvoří jádro aplikací pro lean management.

U supermarketů blízko linky, snižující tedy muda (zbytečný pohyb a přeprava), je potřeba zajistit přizpůsobení a konfiguraci umístění, aby byla zajištěna stálá produktivita pracoviště, a to je prioritní. Ruční přenositelnost (obrázek 3) je důležitá z mnoha důvodů. Prvním důvodem je, že balení komponentů do malých kontejnerů znamená zajištění systému plynulého materiálového toku, kterého je dosaženo díky používání supermarketů se spádovými regály umístěného u výrobní linky. Tok komponentů pomáhá redukovat klíčové zdroje muda. Za druhé, přeprava nákladu nižší váhy umožňuje použití malých víceúčelových vlečných vozíků, které jsou mnohem méně nákladné než vysokozdvižné zařízení.

Obrázek 3: Supermarkety přenositelné ručně nebo pomocí vysokozdvižného vozíku

Redukování různých druhů muda celkově snižuje potřebu kapitálové investice a zvyšuje se návratnost investic prostřednictvím postupných fází zlepšování. V tomto směru vyžaduje operativní zavedení štíhlé výroby trpělivost, týmovou stabilitu a vůli se přizpůsobit trvalým změnám.

Příklady SHOPSTOCKů

SHOPSTOCKy jsou obvykle sestaveny z těchto komponentů: kolejnice, informační štítky, kontejnery, podlahy s vysokou životností, koncovky kolejnic, hliníkové profily, vodící lišty, gumová kolečka, stoly, regály, sklápěcí regály, závěsný přenos, … viz obrázek 4.

Obrázek 4: Typy SHOPSTOCKů

Oblastní použití (Implementace)

V malosériové, středně, velkosériové i hromadné výrobě. Všude tam, kde je velká fluktuace výrobních materiálů.

Přínosy a cíle ze zavedení metody

Tahové systémy řízení – výhody:

· Okamžité přizpůsobení se přání zákazníka,

· Minimální vázanost peněžních prostředků v zásobách,

· Zjednodušené řízení na základě decentralizace.

· Zlepšení kvality.

· Snížení poruch zařízení.

Tahové systémy řízení – nevýhody:

· Nutnost změny myšlení.

· Náklady na analýzu a realizaci změn řídícího a řízeného systému (decentralizace, změna layoutu, změna motivace, změna řídících metod).

· Udržení a neustálé zlepšování použitých metod.

Top