LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

SCM - Supply Chain Management

Základní charakteristika a zaměření metody

Metoda SCM neboli metoda Supply Chain Managment se dá do češtiny přeložit, jako metoda řízení dodavatelských řetězců. Tato metoda se zabývá plánováním a řízením činností spojených se získáváním zakázek a také aktivitami spojenými s logistikou. SCM metodika v sobě kromě výše uvedeného zahrnuje také spolupráci s dodavateli, poskytovateli služeb a koncovými zákazníky. Ve své podstatě se dá říci, že tato metodika v sobě zahrnuje vše od řízení výrobních operací, marketingu, prodeje, designu výrobku přes finance a informační technologie. Obrázek 1 představuje metodika SCM, kde zobrazuje tok výrobků, informací a peněz. Obrázek 1 dokazuje, že použitím metody SCM dochází k redukci dodávkových a výrobních časů a redukci nákladů.

Obrázek 1: Schéma metody SCM

Popis principu a fungování metody

Metodika SCM se snaží komplexně řešit problematiku všech procesů v podniku. K řešení problematiky používá tento systém nejrůznější nástroje. V zásadě se dají tyto nástroje rozdělit do dvou skupin, první skupinou jsou nástroje sloužící k plánování (supply chain planning), druhou skupinou jsou nástroje, které se podílejí přímo na realizaci stanovených (naplánovaných) cílů (supply chain execution).

Nástroje plánování pro:

· Plánování výroby a prodeje – Production and distribution planning (PDP)

· Zpracování prognóz – Demand Planning (DP)

Nástroje realizace a udržování SCM:

Tyto nástroje operativně řídí výrobu, přepravu zboží a skladování. Dle typu výroby se dělí v základu na diskrétní typ a typ procesní.

Všechny tyto nástroje v sobě zahrnuje vhodně zvolený ERP systém.

ERP systém je informační systém, který v sobě obsahuje a řeší množství procesů spojených s výrobou, distribucí výrobku, jeho prodejem a fakturací.

Oblastní použití (Implementace)

Metodika SCM je vhodná pro všechny společnosti, které nějakým způsobem potřebují řídit komunikaci s dodavateli a to v celém řetězci. Zavedení této metody je ovšem pro společnost velmi finančně a časově náročné, z toho důvodu je hlavně používána velkými společnostmi. Nejčastěji se tato problematika vztahuje k výrobnímu sektoru, kde dochází například ke kontrole a řízení dodavatelů surovin. Metodika SCM se při svém aplikování soustředí na následující oblasti:

1. Plánování – Prognózování prodeje,

2. Logistika, doprava a distribuce,

3. Skladování,

4. Výroba.

Na obrázku 2 jsou uvedeny oblasti použití metody SCM.

Obrázek 2: Oblasti použití metody SCM

Přínosy a cíle za zavedení metod

Pokud je metodika SCM používána správně, dochází u následujících komodit k následujícím změnám (přínosům):

· zlepšení zákaznického servisu 5-25%

· redukce chyb v předpovědích 50-60%

· snížení zásob 10-50%

· zkrácení obchodního cyklu 30-70%

· zvýšení produktivity 25-30%

· zvýšení prodejnosti až o 70%

· snížení celkových nákladů o 50%

· odstranění bariér v komunikaci mezi jednotlivými články v řetězci

· odstranění nadbytečných procesů a článků v řetězci

Předpoklady pro zavedení metody/bariéry:

Bariérami pro zavedení této metodiky jsou:

Zaměstnanci:

· neochota zaměstnanců přizpůsobit se zaváděným změnám

· kvalifikace pracovníků, jejich výkonnost

· nedostatečná jazyková vybavenost personálu

· podpora managementu

Informační technologie

· sdílení informací mezi články řetězce

· důvěra v řetězci mezi jednotlivými obchodními partnery

technologická nezávislost:

SCM systém by mělo být integrováno do všech systémů, které jsou pro řetězec důležité.

Top