LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

RFID (Radio Frequency Identification

Základní charakteristika a zaměření technologie

RFID neboli Radio Frekvenční Identifikace je bezkontaktní automatická identifikace sloužící k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln. Systémy radiofrekvenční identifikace (RFID) jsou schopny:

· zaznamenávat,

· uchovávat,

· poskytovat objektivní informace o objektech v reálném čase.

Tuto technologii lze najít v různých odvětvích průmyslu jako je kontrola výrobních procesů, logistika, dodávky a expedice, v obchodních řetězcích, ale i v identifikaci zvířat. RFID systémy najdete rovněž i v automobilovém průmyslu, pivovarnictví (sledování KEG sudů), ve zdravotnictví. Dá se říci, že RFID zvyšuje kvalitu, rozšiřuje možnosti procesu identifikace ve všech oblastech a odvětvích průmyslu, bezpečnosti, dopravy atd. Metoda se hlavně používá ve skladovém hospodářství a v budoucnu, při snížení nákladů, je v plánu použít i do maloobchodních prodejních sítě pro identifikaci zboží při průchodu kolem poklady, kdy odpadne načtení zboží do kasy obsluhou.

Popis principu a fungování technologie

Základní idea se podobá radaru, jenom v miniaturní podobě, na mnohem menší vzdálenost a odrážející objekt (čip) je vybaven anténou proto, aby vracený signál byl co nejkvalitnější. Samotný čip o sobě nic neřekne, pokud jde o většinou používaný pasivní štítek. K tomu je nutný vysílač, který odešle radiofrekvenční (RF) signál směrem ke štítku, a anténa pro zachycení „odraženého„ (vráceného) signálu. Každý jednotlivý čip přitom vrací signál jedinečně modifikovaný podle údajů, které má uloženy ve své paměti. Od navozené představy čipu jako upraveného zrcadla je ovšem lépe přejít k představě miniaturního jednoduchého počítače, kterým čip RFID ve skutečnosti je. Čipy RFID používané v současné době jsou schopny vykonávat jednoduché instrukce. Na tom jsou založeny jejich další vlastnosti, jako je např. možnost přepisovat údaje v paměti čipu anebo schopnost případné deaktivace pro další použití. Dále, při spolupráci se čtečkou, kdy se po vyslání aktivačního signálu zpět ohlásí desítky či stovky čipů zároveň, jde o důležitou vlastnost umožňující činnost antikolizních algoritmů.

Pro úplnost budiž poznamenáno, že pro názornost zjednodušené přirovnání k radaru je výstižné pouze pro systém RFID s pasivními štítky. Existují také aktivní štítky RFID na bázi magnetického pole, kde je iniciátorem komunikace štítek, nikoliv čtečka.

Na obrázku 1 je uveden štítek RFID v kombinaci s čárovým kódem.

Obrázek 1: Štítek RFID v kombinaci s čárovým kódem

Oblastní použití (Implementace)

Hlavními oblastmi použití jsou:

· transport a logistika

· retail

· pivovary

· knihovny

· odpadové hospodářství

· evidence majetku

· skladové hospodářství

· obaly (obecně)

· kontejnery

Na obrázku 2 je zobrazeno využití RFID technologie ve skladovém hospodářství, na obrázku 3 je uveden použití technologie RFID v balíkové dopravě a na obrázku 4 je zobrazena aplikace RFID technologie jako bezpečnostní stacionární brány.

Obrázek 2: RFID ve skladovém hospodářství

Obrázek 3: RFID v balíkové dopravě

Obrázek 4: RFID jako bezpečností stacionární brána

Přínosy a cíle zavedení technologie

RFID jako náhrada čárových kódů?

Tato technologie si neklade za cíl nahradit čárové kódy, ale spíše čárové kódy doplnit o další možnosti. V celé řadě aplikací je nejvýhodnější použít kombinaci těchto dvou technologií.

Rozdíl RFID oproti čárovým kódům

Jeden z hlavních rozdílů oproti čárovým kódům je možnost dále aktualizovat a doplňovat informace dříve zapsané v RFID štítku (dále tagu) (při použití read/write RFID tagů). Tato technologie má i další výhody, například není nutná přímá viditelnost při čtení ani při zapisování. Zajímavá je i možnost čtení více RFID tagů v jednom okamžiku. Další výhodou RFID tagů je možnost odolat větší teplotě, vlhkosti a vlivům okolního prostředí obecně. Oproti běžným čárovým kódům umožňuje RFID i uchování všech dat (například o zboží) přímo v RFID tagu. Z tohoto důvodu je možná i koncepce systémů využívajících RFID bez návaznosti na databázi podnikového IS.

Další výhodou RFID technologie je snížení chybovosti, zvýšení stupně automatizace, získání digitalizovaných údajů.

Ekonomické přínosy využití RFID

· více výrobků se stejnými fixními náklady

· větší přesnost při vyskladňování, snadnější inventura

· minimalizace nákladů na označování a přeznačování

· rychlejší vyskladnění, příjem, třídění a výběr

· vylepšení evidence majetku a práce s ním

· zjednodušení v oblasti správy a výměny dat

· rychlá návratnost investice

Předpoklady pro zavedení technologie/bariéry

Předpokladem pro zavedení technologie je nákup zařízení a software pro zpracování a vyhodnocení získaných informací. Za nákupem zařízení se skrývá nákup vysílačů (odražečů.) neboli tagů, kdy nákup představuje objem ve stovkách až tisících kusech a lepí se na sledované zboží nebo materiál. Dalším zařízením jsou čtečky tagů, které je důležité vhodně umístit pokud se jedná o stacionární. Druhou možností jsou čtečky mobilní, které nosí pracovník u sebe. Tyto zařízení se kupují v objemu jednotek až desítek kusů. Pro správný návrh zařízení je důležité vybrat správnou frekvenci. Systémy RFID se provozují na různých vlnových délkách. Z volby vyplývá celá řada (nejen fyzických) omezení, jako například dosah čtečky, zákonná omezení, rychlost čtení a zapisování, použitelnost v různém prostředí a další.

Pokud by byl systém zaveden bez některé jeho části nebo byl špatně identifikován účel zavedení, vznikla by společnosti značná škoda, protože zavedení technologie je velice nákladné, kdy i přes zavedení technologie musí přidaná hodnota převyšovat náklady, které jsou při provozu s tím spojené jako nákup nových tagů, protože dochází k jejich spotřebování v čase.

Top