LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Outsourcing

Základní charakteristika a zaměření metody

Termín outsourcing vznikl složením dvou anglických slov "outside" (vnější) a "resource" (zdroj). V praxi toto spojení znamená takovou činnost, při které firma využívá k vykonávání potřebné práce zdroje, pocházející z "vnějšího prostředí". Outsourcing přivádí levné, ale zároveň kvalitní znalosti a informace za kapitálem. Outsourcing také umožňuje přechodně zvýšit kapacity firmy a vyhovět tak náhlé poptávce. Outsourcing se využívá především u rutinních technicky a administrativně náročných činností, které mají zároveň povahu fixních nákladů. V praxi se tedy jedná například o personální agendu společnosti (činnosti spojené s náborem a školením zaměstnanců) a o IT outsourcing. Outsourcing lze použít v mnoha oblastech, ve kterých zajišťuje služby. Outsourcing je nástroj na zlepšování procesů.

Na obrázku 1 je uvedeno zdůvodnění proč zavádět Outsourcing.

Obrázek 1: Důvody proč zavést Outsourcing

Popis principu a fungování metody

Metoda outsourcingu funguje tak, že si společnost rozčlení jednotlivé procesy, které vykonává do základních skupin podle vztahu k jejich oboru podnikání na ty, které jsou oborem jejich podnikání a jejich výrobku (nebo službě) přidávají hodnotu a na ty procesy, které nepřináší hodnotu, ale společnost je musí vykonávat. Dále společnost určí, které z procesů nepřinášejících hodnotu jejich produktu je možné zajistit s nižšími náklady a vyšší kvalitou externě a sepíší smluvní vztah s poskytovatelem dané služby (poskytování provádění daného procesu). Celá činnost musí být přitom provedena tak, aby i po outsourcingu zůstala zachována kvalita nabízených služeb, a aby zákazníci společnosti pokud možno vůbec nepoznali, že k nějakému outsourcingu ve společnosti dochází. Smyslem outsourcingu je nedělat to, co pro nás může zajistit někdo jiný levněji, a raději se soustředit na tu oblast podnikání, v níž sami vynikáme.

Základním princip fungování této metody je ten, že externí společnost se naplno věnuje řízení činností (procesů), které jsou pro ostatní organizace pouze vedlejší činností (procesem). Tím pádem vlastní většího know-how v dané oblasti a o toto know-how se dělí s organizací, která službu odebírá.

Je nutné respektovat, zda jsou dané činnosti (procesy) primárním oborem podnikání dané společnosti, také je nutné přijmout sdílení vlastního know-how organizace odebírající služby, je nutné přijmout ztrátu plné kontroly nad outsourcovanými procesy, přijmout oddělení outsourcovaných činností na delší dobu (aby byl outsourcing smysluplný) a dlouhou dobu přípravy před samotnou implementací operací zřizovaných pomocí outsourcingu.

Na obrázku 2 je zobrazen rozdíl mezi Insourcingem a Outsourcingem.

Obrázek 2: Insourcing a Outsourcing

Oblastní použití (Implementace)

Nejběžnějším místem kde je outsourcing používán je outsourcing IT služeb - činnost, při níž dochází k vyčlenění aktiv z podniku s cílem snížit fixní náklady vynaložené na provoz informačních technologií. Outsourcing IT služeb se dělí na outsourcing technologií (správa a tvorba softwaru zajišťujícího komunikaci mezi zaměstnanci a klienty společnosti), outsourcing správy serverů a podnikových sítí a outsourcing správy koncových zařízení (údržba a servis počítačů, tiskáren, faxů...). Déle je také velmi často vídán outsourcing personální agendy - v personalistice se využívá outsourcing především ke snížení množství náročné a neproduktivní administrativní práce. "Externím" personálním agenturám se proto často přenechávají činnosti související s náborem a výběrem zaměstnanců, činnosti zabývající se školením a vzděláváním zaměstnanců, činnosti zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, mzdová agenda atd. Nicméně outsourcing se velmi často provádí i ve strojírenství, kdy jsou nechávány některé díly vyrábět v kooperaci u nějakého dodavatele. Uplatnění outsourcingu ve strojírenství je užitné pro všechny druhy výroby. Outsourcing je možné vidět také v logistice.

Na obrázku 3 je zobrazen postup implementace Outsourcingu.

Obrázek 3: Proces implementace Outsourcingu

Přínosy a cíle za zavedení metod

Velká ekonomická encyklopedie uvádí jako důvod pro využívání outsourcingu zejména ,,nezbytnost finančních úspor nebo také nedostatek zdrojů (např. kapitálu, prostorů, odborníků, informací nebo času)". Základní přínosy zavedení outsourcingu do společností: kontrola a snížení provozních a investičních nákladů (outsourcing se řadí mezi provozní náklady a zlepšuje finanční hodnocení výkonu společnosti), podnik se může lépe zaměřit na hlavní předmět podnikání a získat přístup k prvotřídnímu know-how, uvolnění interních zdrojů pro jiné úkoly a získání potřebných zdrojů, které nejsou v podniku interně dostupné, urychlení a zlepšení kvality outsourcovaných procesů, projekt je interně těžko řiditelný nebo se dostává mimo kontrolu, rozložení rizik a jejich společné sdílení, získání hotovosti z prodeje potřebného zařízení poskytovali outsourcingu. Z výše uvedeného vyplývá, že za hlavními důvody, které vedou podnik k prvotním úvahám, zda outsourcovat určité oblasti činností podniku, stojí převážně snížení nákladů a uvolnění interních zdrojů podniku pro jiné činnosti. Získané finanční prostředky může podnik následně využívat k rozšíření činností svého podnikání a investování do vývoje nových výrobků a výrobkových inovací. Dále outsourcing přináší možnost více se zaměřit na hlavní činnost svého podnikání a zdokonalování možností v oblasti poskytování služeb nebo činností. Všechny tyto důvody se řadí mezi dlouhodobé, tedy strategické.

Předpoklady pro zavedení metody/bariéry

Mezi nevýhody outsourcingu lze uvést riziko výběru poskytovatele outsourcingových služeb (riziko krachu dodavatele, krachu poskytovatele služeb), nižší operabilita, nevratnost rozhodnutí a z toho plynoucí vyšší náklady v případě změny. Nevýhodu může představovat i následná komunikace, pokud jde o globálně outsourcované činnosti a možnost úniku informací mimo podnik.

Při zavádění outsourcingu je zapotřebí respektovat to o jaký proces se jedná vzhledem k oboru podnikání dané společnosti. Primárně proto, aby společnost používající outsourcing neztrácela vlastní know-how, neztratila vlastní obor podnikání (outsourcing činností, které přinášejí produktu hodnotu) a jak již bylo psáno výše - proces zajišťovaný zvenčí musí splňovat parametry nižší ceny se zvýšením (nebo zachováním) kvality, nebo zachování ceny daného procesu se zvýšením kvality. Velmi důležité místo, na kterém může tato metoda selhávat je na komunikaci mezi organizacemi (dodavatel-odběratel). Vždy musí být zajištěno a několikrát kontrolováno, že obě strany vztahu chápou naprosto stejně daný proces a jeho průběh. Pokud by tomu tak nebylo je možné, že po dlouhé době přípravy na outsourcing činností nastane moment implementace a špatně nastavený systém (postup) by mohl zkolabovat a zapříčinit velké ztráty. Dalším předpokladem je také správné nadefinování rozsahu poskytovaných služeb v rámci outsourcingu a vymezení kvality, kterou daná služba musí splňovat (Service Level Agreement).

Top