LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Systém zásobování Milkrun

Základní charakteristika a zaměření metody

Systém Milkrun není žádnou novinkou. Pochází z Anglie z první poloviny 20. století, kde jeho podstata spočívala v pravidelných svozech čerstvého mléka od jednotlivých sedláků například do mlékárny rozvozci mléka (anglicky milkrunner). Rodina se mohla spolehnout na to, že v domluvený čas budou prázdné láhve vyměněny za plné.

V podmínkách průmyslové výroby pro automobilový sektor (např. WITOL-Garnitury a Ford) se využívá oboustranných transportů pro dopravu dílů nebo dodávky obalů k výrobním linkám.

Systém je využitelný uvnitř i mimo firmy (interní a externí milkrun).

Popis principu a fungování metody

Milkrun zásobuje pravidelně výrobní linky materiálem podle předem stanoveného harmonogramu. Díky Kanban kartám dodává přesně tam a přesně tolik dílů, kolik je potřeba. Prázdné boxy odveze zase s sebou. Na dílnách je tak potřeba méně materiálu a místa. Manipulanti mají stanoven nejen přesný jízdní řád se zastávkami, ale také co nejefektivnější trasu.

Milkrun se rozděluje na:

Interní Milkrun- pohybuje se v rámci jednoho závodu, je součástí řízení výroby a materiálového toku. Jeho hlavním úkolem je cyklicky zásobovat výrobní linky materiálem. Slouží také k odvážení prázdného obalového materiálu. Jezdí po stanovených trasách podle jízdního řádu většinou v krátkých cyklech. Na obrázku 1 jsou uvedeny druhy interních Milkrunů.

Obrázek 1: Druhy interních Milkrunů (Příklad společnosti BOSCH)

Jsou uplatňovány 3 druhy interních Milkrunů:

· Mikro-Milkrun – Distribuuje materiál uvnitř jednoho výrobního oddělení (montáž, obrábění,…), jedná se o dopravu k a z pracovních míst v oddělení, pro přepravu je používán jednoduchý dopravní prostředek (ruční vozík,…), doprava je realizována v krátkých cyklech – cca 30 minut. Příklad Mikro-Milkrunu je zobrazen na obrázku 2.

Obrázek 2: Mikro-Milkrun

· Makro-Milkrun – Distribuuje materiál uvnitř jednoho závodu, jedná se o dopravu do a z výrobních oddělení v závodě. Pro přepravu je používán vlakový systém (KLT-vůz, paletový vůz,…). Doprava je realizována ve středních cyklech – cca 60 minut. Příklad Makro-Milkrunu je zobrazen na obrázku 3.

Obrázek 3: Makro-Milkrun

· Závodní Milkrun – Distribuuje materiál v rámci závodů v jednom městě, jedná se o dopravu materiálu do a ze závodů a do blízkého, externího expedičního skladu. Pro přepravu je používáno nákladní auto. Doprava je realizována ve středních cyklech – cca 120 minut. Příklad Závodního Milkrunu je zobrazen na obrázku 4.

Obrázek 4: Závodní Milkrun

Externí Milkrun- doprava přesahuje rámec závodu (mezi dodavateli/zákazníky a firmou). Doprava materiálu z a do místa firmy. Pro přepravu je používáno nákladní auto. Doprava je realizována ve dlouhých cyklech – cca 1 x za den. Na obrázku 5 je uveden příklad externího milkrunu.

Obrázek 5: Externí Milkrun (Příklad společnosti BOSCH)

Oblastní použití (Implementace)

Systém je využitelný uvnitř i mimo firmy (Interní a Externí Milkrun).

Externí Milkrun se zavádí u stálých dodavatelů, s kterými firma již delší dobu spolupracuje, nebo také u jiných závodů firmy. Není jednoduché změnit zaběhnuté postupy s dodavateli a přesvědčit je na spolupráci se zavedením Milkrunů. Pro dodavatele představuje zavedení Milkrunů hlavně nutnost mít připravené zboží vždy ve stejně stanovenou dobu nakládky, častěji a v menších dodávkách než byli dříve zvyklí. Pro dodavatele to představuje přípravu vývozních dokladů (dodací listy, apod.) téměř každý pracovní den.

Přínosy a cíle za zavedení metod

Zavedení systému Interních Milkrunů přináší efektivní logistické toky, zkrácení průběžné

doby výroby zvýšením četnosti oběhu dílců, redukci zásob a tím i ploch ve výrobě,

optimalizaci a eliminaci plýtvání, zvýšení produktivity a kvality ve výrobě.

Vysoká spolehlivost systému. Přeprava požadovaného množství materiálu pomocí tahače (obrázek 6) je méně nákladnější než při používání VZV. Vyšší spolehlivost, předvídatelnost, bezpečnost.

Obrázek 6: Logistický prvek

Cílem Externího Milkrunu je sdružování více dodávek do jedné přepravy. Celý proces je

naplánován tak, aby byly eliminovány všechny nadlimitní zásoby ve skladech u dodavatelů, ale i na montážních linkách. Většina Externích Milkrunů jezdí v pravidelných časech většinou 1 x za den. Cílem je propojení exportu a importu a maximálního využití dopravního prostředku. Nejčastěji jsou využívány auta s tonáží 24 t (kamion), v menší míře auta s tonáží 3,2 t, 4,1 t, 6 t (dodávky) a tranzity s tonáží do 1,5 t.

Předpoklady pro zavedení metody/bariéry

Předpokladem pro tento systém je maximální integrace pracovišť do výrobních linek se zohledněním dopravních cest a toků materiálu. Provést správnou a úplnou analýzu každého pracoviště z hlediska materiálu, potřebných množství a z hlediska výhodnosti stávajících obalů. Stanovit signály pro zavážení: Kanban karty a Kanban bedny. Stanovit a provést vizualizaci sběrných míst pro Kanban karty a prázdné obaly. Nastavit naskladňovací a vysklaňovací strategii. Sestavit příručku pro manipulanta v systému Milkrun a řádně ho proškolit.

Top