LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Demingův cyklus

Základní charakteristika a zaměření metody

Demingův cyklus Tuto metodu vymyslel William Edwards Deming, doktor matematiky a matematické fyziky z USA. Nechal se inspirovat myšlenkami Waltera A. Shewharta z oblasti statistických metod aplikovaných při kontrole výroby a v řízení a rozvinul toto téma do oblasti řízení kvality. Metoda byla poprvé použita po druhé světové válce v japonském průmyslu. Demingův cyklus bývá označován také jako PDCA cyklus. Jedná se o metodu postupného zlepšování kvality výrobků, služeb, procesů a aplikací opakovaným prováděním čtyř činností. P-plan jako plánuj, D-do jako dělej, C-check jako kontroluj a A-act jako jednej. Cyklus vychází z myšlenky, že je potřeba pořád něco zdokonalovat s ohledem na takové aspekty jako jsou náklady, kvalita, produktivita, bezpečnost. Do procesu je potřeba zapojit všechny zaměstnance. Demingův cyklus je zobrazen na obrázku 1.

Obrázek 1: Demingův cyklus

Popis principu a fungování metody

Plánuj

V první fázi P-plánuj je potřeba identifikovat příležitosti ke zlepšení a stanovit cíle, je potřeba prověřit výkonnost stávajícího procesu, jeho problémy či omezení. Shromáždí se data o hlavních problémech a jejich možných příčinách. Vypracuje se plán nápravných či preventivních opatření. Pokud je to možné, vyzkouší se nové inovativní řešení, pouze na malé části napravovaného procesu ke zjištění možných efektů.

Dělej

V druhé fázi D-dělej se realizují nápravná či preventivní opatření. Dále se shromažďují data a analýzy do následující fáze.

Kontroluj (C-Check)

Ve třetí fázi C-kontroluj se studují výsledky změřené a shromážděné během předchozí fáze. Výsledky nápravných opatření se srovnávají s očekávanými výsledky a s výsledky procesu před zahájením zlepšování. Sledují se odchylky v provedení od plánu a také vhodnost a úplnost plánu. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, je potřeba zaměřit se na překážky, které brání zlepšení.

Jednej (A-Act)

Čtvrtá fáze A-jednej znamená rozpracovat konečné řešení tak, aby se stalo kdekoli použitelným, trvalým a integrovaným přístupem. Vytvořit nápravná opatření týkající se velkých rozdílů mezi plánem a realitou. Pokud tyto čtyři kroky nevedly ke zlepšení. Je potřeba zvolit jiný rozsah jejich použití ve zlepšovaném procesu, nebo zaměřit PDCA cyklus na jinou fázi procesu. Pravidla, která je nutné respektovat jsou-stanovit zlepšování jako trvalí cíl, přijmout novou filozofii, zapojit do procesu zlepšování všechny spolupracovníky, nebýt nikdy spokojen s výsledkem, vždy je možné něco zlepšovat, nepřeskakovat nesplněné body. Na uzavřený PDCA cyklus by měl vždy navázat další PDCA cyklus.

Oblastní použití (Implementace)

Demingův cyklus má univerzální použití. Jde o jednoduchou metodu zlepšování. Tento model byl využit v mnoha mezinárodních normách a úspěšně se uplatňuje při kontinuálním zlepšování systému managementu služeb IT. Lze to také použít pro celý systém managementu služeb nebo pro jednotlivé prvky služeb. Systém může být použit ve výrobě, ať už se jedná o výrobu kusovou nebo sériovou. Jelikož se nemusí týkat vlastního výrobního procesu, ale může týkat různých doprovodných procesů, dopravy materiálu, nebo využití jednotlivých zařízení. Cyklus využívají světově známé firmy jako Xerox, VW nebo Ford. Demingův cyklus je sice velmi univerzální, ale není to podrobný návod na zlepšování. Proto si ho jeho uživatelé často musí upravit, aby zcela vyhovoval jejich požadavkům. Například ve firmě VW systém rozvádí o postupy řešení problémů známé z teorie rozhodování a uvádí dvanáct kroků směřujících k řešení problémů. Systém nemusí být uplatněn pouze ve výrobě a při zlepšování služeb. Lze jej uplatnit také v jakékoliv činnosti vykonávané ať už v neziskové organizaci nebo ve firmě.

Demingův cyklus lze tedy použít prakticky všude, jenže jeho univerzálnost je zároveň nevýhodou. Tento systém zlepšování dává pouze jakýsi mustr podle, kterého je potřeba postupovat. Všechny čtyři fáze je potřeba doladit podle individuálních potřeb využití systému.

Přínosy a cíle za zavedení metod

Základním důvodem Demingova cyklu, by měla být touha zlepšit dosavadně zavedený systém. V současném náročném konkurenčním prostředí je velký tlak na neustálé zlepšování se. Pokud by nebylo konkurenční prostředí a nebyla touha zlepšovat se, veškerá inovace by stagnovala. Velkým nepřítelem zlepšování je sebeuspokojení, zvláště v případech, kdy bylo dosaženo dílčích úspěchů, opadá zájem o další zlepšování. Sebeuspokojení nemusí být doprovázeno pouze stagnací, ale dokonce poklesem. Je proto potřeba nastolit atmosféru trvalé vnitřní nespokojenosti s dosaženým stavem. Na obrázku 2 je uveden proces zavedení Demingova cyklu, na horizontální ose je uveden časový průběh zavedení, na vertikální ose může být uvedena libovolná měřená hodnota, například produktivita výroby.

Obrázek 2: Zavedení Demingova cyklu

Cílem zavedení metody je zlepšení stávajícího procesu. Odhalit různé problémy a nedostatky, vymyslet pro ně inovativní řešení. Dále si najít určité ukazatele zlepšení a podle jejich hodnot sledovat, zda dochází k očekávanému zlepšení nebo ne. Ukazatelem zlepšení může být například zvýšení prodeje určitého produktu, lepší hodnocení produktu v různých testech kvality. V případě zlepšování vnitropodnikových procesů se může jednat například o zkrácení časů výroby různých produktů, snížení skladovaných zásob materiálu bez neplánovaných dodávek, nebo snížení zmetkovitosti.

Předpoklady pro zavedení metody/bariéry

První podmínkou je plánování. Demingův cyklus nelze využít v procesu, který nebude naplánovaný. Pokud byla před zlepšováním činnost neplánovaná, je důležité, aby byla alespoň dobře zmapovaná. Jednoduše řečeno. Pokud chceme něco inovovat, musí být co. Plán musí zahrnovat identifikaci příležitostí pro zlepšení, analýzu současného stavu a vytvoření nového konceptu. Druhou podmínkou by mělo být srozumění všech spolupracovníků, kterých se to týká, o nastávající inovaci. Spolupracovníci budou muset podávat reporty o zavedených změnách. Třetí podmínkou je nutnost dodržení postupu: Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej. Přeskakování některých zdánlivě už splněných nebo nepodstatných bodů, může výrazně snížit účinnost vykonané práce. Je potřeba utvořit tlak na dodržení postupnosti kroků. Čtvrtou podmínkou je stanovení ukazatelů podle kterých se bude proces hodnotit. Například zkrácení časů výroby, zmetkovitost, loajalita zákazníků atd.

Top